Wat gebeurde er op de dertigste Juni 1955?

Dat de eerste dertig jaren van mijn leven belangrijk voor mij zijn geweest is geen op zichzelf staand feit, want hierin sta ik niet alleen. Volgens Genesis 41:46 was Jozef 30 jaren oud toen hij voor het eerst voor Farao, de Koning van Egypte, stond; David was dertig jaren oud toen hij koning werd en uiteindelijk was Jezus ongeveer dertig jaren oud toen Hij begon op te treden.

Deze mensen zijn in de eerste dertig jaren van hun leven gevormd. Ik was 30 jaar oud toen er een advertentie in de krant stond dat Billy Graham in het Feyenoord Stadion te Rotterdam zou spreken, er zou een groot koor zingen, begeleid door een of andere brassband van het Leger des Heils. Nu was ik zr beslist geen voetbal-liefhebber, maar tch wilde ik wel eens de binnenkant van het Feyenoordstadion zien. Vrijkaartjes konden worden aangevraagd en omdat ik nogal van religieuze koormuziek hield kwam dat mooi uit: Het Stadion van binnen zien plus genieten van koormuziek, mooier kon het niet.

Die bewuste dag, in 1955 ging ik al wandelend naar de voetbal-arena (we woonden toen in het Sportdorp, slechts enkele minuten lopen van het stadion.) en binnen niet al te lange tijd zat ik naar het zingen te luisteren terwijl ik al de bedrijvigheid bekeek die meestal om dergelijke zaken heen gebeurden.

Nadat een koor had gezongen en wij zelf ook hadden gezongen begon Billy Graham te spreken. Ik weet niet meer waar het allemaal over ging, maar hoe verder de tijd vorderde, des te meer besefte ik, dat ik een verloren zondaar was en dat ik mijzelf met geen mogelijkheid kon redden. Ik was in feite net als iemand in het midden van de Atlantische Oceaan die trachtte naar de kust te zwemmen. Al mijn mooie kwaliteiten, bij voorbeeld dat ik tijdens oorlog nooit voor de vijand had gewerkt en aan de "goede" kant stond, mijn Marinier zijn, dat ik lid was van een kerk, dat ik altijd netjes had geleefd, al die eigenschappen hielpen mij niets. Met andere woorden: "Ik was verloren en had dringend behoefte aan iemand die me kon redden."

Ik had absoluut geen behoefte aan iemand die mij kwam vertellen hoe je beter kunt zwemmen, of aan iemand die les gaf in hoe je een betere houding of hoe je een betere ademhalingstechniek tijdens het zwemmen kon ontwikkelen.

Billy Graham legde uit dat er eeuwen geleden een Redder uit de Hemel is gekomen. Die Redder, Jezus Christus, is voor mij aan het kruis gestorven en heeft al mijn zonden daar op Zichzelf genomen en heeft de straf voor al mijn zonden volledig betaald door in mijn plaats zelfs naar de hel te gaan. Daarna stond Hij op uit het graf en Hij bood mij een plaats in de hemel aan als ik mijn absolute vertrouwen in Hem zou stellen als mijn Redder.

Deze redding was een gratis gift van God, die de zondaar lief heeft, maar de zonde haat. Gelukkig was er sprake van een gift, en niet van loon.

Ik realiseerde mij dat je voor een gift namelijk niet werkt en ook betaal je daar niets voor, anders zou er geen sprake zijn van een gift. Je kunt een gift aannemen of weigeren, dat is alles wat je met een gift kunt doen. Als je de gift aanneemt, dan kan je er voor bedanken, maar echt noodzakelijk is dat ook weer niet.

Dat was goed nieuws voor mij en op uitnodiging van Billy Graham spoedde ik mij naar voren naar het podium, waar honderden mensen zich verzamelden om aan te geven dat ook zij gaarne deze gift van GOD wilden aannemen. Als iemand afhankelijk is van redding, omdat hij bijvoorbeeld aan het verdrinken is, dan onderhandelt zo iemand niet over de voorwaarden waaronder hij gered kan worden, onder dergelijke omstandigheden accepteert de drenkeling onvoorwaardelijk de aangeboden redding, omdat verdrinken het enige alternatief zal zijn en z levensmoe was ik nog niet dat ik de uitgestoken hand van God weigerde.

Het was op 30 Juni 1955 's-avonds om ongeveer kwart over acht dat ik de Gift van God aannam en dat heeft op mijn verdere leven een grote invloed gehad.

Billy Graham sprak ons nog apart toe en raadde ons aan om elke dag de Bijbel te lezen en te bestuderen, ja zelfs om diverse teksten uit het hoofd te leren, zodat wij ook anderen zouden kunnen helpen om deze goede keus te maken, hetgeen ik dan ook steeds heb gedaan, niet om het eeuwige leven te verkrijgen of te behouden, dr had de Here Jezus Christus al voorgoed voor gezorgd.

Het Evangelie is voor mij een "kracht God's tot behoud", waar ik mij absoluut niet voor hoef te schamen. (Romeinen 1:16).

Vriend(in), het is mijn diepste verlangen dat ook u gebruik zult gaan maken van deze kracht die u ter beschikking staat zodra u uw vertrouwen stelt op datgene wat de Here Jezus Christus duizenden jaren geleden ook voor u heeft gedaan.

Hij is in uw plaats een gruwelijke dood gestorven. HIJ werd begraven maar bleef niet in het graf, Hij is opgestaan en leeft ook voor u.

Zijn wens is dat u uw vertrouwen in Hem stelt, U hoeft er niets voor te betalen, U hoeft zich bij geen enkele kerk of organisatie aan te sluiten, u kunt zomaar naar de Here Jezus gaan, u hoeft zich niet mooier voor te doen dan u bent, want Hij kent u bij naam en weet waar u woont, Hij kent ook al uw problemen.

Mijn raad aan u is: ga naar Hem zoals u bent en vertel hem eerlijk waar u mee zit, vertel Hem ook al uw verdere problemen.

Ik weet zker dat Hij ook u niet zal of wil afwijzen, dat heeft Hij immers beloofd. Vergeet niet dat ik uit een onafgebroken ervaring van twee en vijftig jaren spreek en ik heb er nooit spijt van gekregen dat ik in Hem als mijn persoonlijke Redder ben gaan geloven, met andere woorden dat ik in Hem mijn vertrouwen heb gesteld voor de eeuwigheid.

Hij heeft voor al mijn zonden met Zijn Bloed aan het Kruis betaald, mijn schuld is daarmee geheel vereffend.

Ik zelf kan en hoef er verder niets meer voor te doen.

Denk er nog eens over na, het is geen moeite voor u en het kost u tenslotte niets om uw toekomst zeker te stellen, daar heeft de Here Jezus immers al voor betaald.

Moge de Heere u zegenen zoals alleen HIJ dat kan.

Kijk hier naar een klein filmpje van de gebeurtenis: Billy Graham Crusade, Rotterdam, 1955

Een Van Mijn Geliefste Liederen.

Before the Throne of God above
I have a strong and perfect plea
A great Highpriest whose name is Love
Who ever lives and pleads for me.
My name is graven on HIS hands
My name is written on HIS heart
I know that while in heaven He stands
No tongue can bid me thence depart. (2x)

When Satan tempts me to despair
And tells me of the guilt within
Upward I look and see HIM there
Who made an end to all my sin
Because the sinless Savior died
My sinful soul is counted free
For God, the just, is satisfied
To look on HIM and pardon me. (2x)

Behold HIM there, the risen Lamb
My perfect, spotless Righteousness
The great unchangeable “I AM”
The King of glory and of grace
One with Himself I cannot die
My soul is purchased with HIS BLOOD
My life is hid with Christ on High
With Christ my Savior and my God.